CHARTER VAN DE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID  
VAN DE GROTE BOUWONDERNEMINGEN

Dit charter verankert de verantwoordelijkheden van de grote bouwondernemingen tegenover hun stakeholders: medewerkers, klanten en onderaannemers; jong talent, partners, omwonenden; of de maatschappij in de brede zin.  
 

Onze ondernemingen wachtten niet tot een formele tekst tot stand kwam om te handelen volgens de waarden van respect, engagement, dialoog, luisterbereidheid en dienstverlening aan de gemeenschap. Toch wensen ze vandaag drie verbintenissen te formaliseren in een charter, dat de activiteiten in de sector ondersteunt: het welzijn van de medewerkers verzekeren, overleg plegen met de maatschappij en duurzaam innoveren. 

We nodigen de betrokken publieke en private actoren uit om een actieve bijdrage te leveren aan ons initiatief. Samen willen we de uitdagingen van de economische, maatschappelijke en milieutransitie aangaan. Een van de eerste werkpunten betreft het tekort aan geschoolde arbeiders. Daarom lanceert de sector, gelijktijdig met dit charter, de campagne More than Building. Daarmee wil hij zijn potentieel en diversiteit in de verf te zetten vanuit de passie voor de diverse beroepen.  

HET WELZIJN

VAN DE MEDEWERKERS VERZEKEREN

IN OVERLEG

TREDEN MET DE MAATSCHAPPIJ

DUURZAAM

INNOVEREN

HET WELZIJN

VAN DE MEDEWERKERS VERZEKEREN

Onze grote bouwondernemingen voorkomen zoveel mogelijk risico’s en ontwikkelen een echte veiligheidscultuur op de werkvloer; ze investeren in de competenties en de integratie van hun medewerkers; ze bieden dynamische en aantrekkelijke loopbaanmogelijkheden aan; ze maken werk van een evenwichtige en duurzame arbeidsorganisatie.

 
Wij verbinden ons ertoe om
dynamische en aantrekkelijke loopbaanmogelijkheden aan te bieden  

De digitale tools en de nieuwe bouwtechnologieën zijn uitdagingen die ons vakgebied bijzonder boeiend maken.  

 
Wij willen elke medewerker doorgroeikansen bieden en de juiste omstandigheden om zich persoonlijk te ontplooien. 

Wij verbinden ons ertoe om onafgebroken de risico’s te voorkomen en een echte veiligheidscultuur te promoten binnen onze organisaties 

We verbeteren voortdurend de omkadering en preventie van ongevallen. De positieve evolutie moet zich doorzetten en leiden tot een echte preventiecultuur van de risico’s op de werkvloer, en bij elke stap van het ontwerp en de verwezenlijking van het bouwproject. De betrokkenheid en het engagement van alle stakeholders (directies en medewerkers, opdrachtgevers, ontwerpers, onderaannemers,…) zijn hierbij van het grootste belang. 


Wij waken erover dat we elke arbeider een werkomgeving bieden, waar hij in alle gemoedsrust aan de slag kan gaan. Dat doen we door de rol van alle betrokken partijen bij het bouwproces duidelijk te omschrijven.

http://www.safetymypriority.be/

BAM
Wij verbinden ons ertoe om
de talenten en competenties van
onze medewerkers te ontwikkelen  

De beroepen worden complexer met de komst van steeds geavanceerdere technieken en technologieën in de bouwwereld. Zowel de opleidingsinstellingen als de andere bouwactoren, moeten met de huidige technologische veranderingen aan de slag om het voortbestaan van onze activiteiten te vrijwaren, de vacatures in te vullen en de jongeren nieuwe carrièremogelijkheden aan te bieden.  


Wij bieden onze arbeiders en bedienden permanente vorming aan, zodat ze hun competenties kunnen updaten en ontwikkelen.  

MBG
B.
A.
C.
Wij verbinden ons ertoe om
werk te maken van een evenwichtige
en duurzame arbeidsorganisatie 

De nieuwe vormen van arbeidsorganisatie hebben ook een impact op de grote bouwondernemingen. Onze sector denkt na over het welzijn op het werk en een betere work-life balance.  


We streven in de mate van het mogelijke naar een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, naar een veilige en gezonde werkomgeving, naar het inzetten van de vereiste krachten in functie van de werklast en naar een open, menselijke en motiverende communicatie.  

BPC
D.

IN OVERLEG

TREDEN MET DE MAATSCHAPPIJ

Onze grote bouwondernemingen beperken de impact van hun activiteiten op het milieu, de gebruikers en de omwonenden; ze bieden integratietrajecten voor laaggeschoolden en mensen uit minderheidsgroepen; ze bevorderen de lokale economie en tewerkstelling; ze reiken medewerkers de middelen aan om uit te groeien tot ambassadeurs van hun sector.

 
D.
Wij verbinden ons ertoe om de medewerkers de middelen aan te reiken om uit te groeien tot ambassadeurs
van de sector 

Wij erkennen en schatten de fierheid en passie van onze medewerkers als bouwvakkers hoog in.  Onze arbeiders en bedienden zijn de eerste ambassadeurs van onze sector. 


Tegen die achtergrond waken wij onder meer over de kwaliteit van de werkomgeving en over een sereen sociaal klimaat.   

C.
A.
B.
Wij verbinden ons ertoe om integratietrajecten aan te bieden voor laaggeschoolden en mensen uit minderheidsgroepen

Opleiding en integratie leven heel sterk in onze sector. Bij ons gaan tal van mensen aan de slag met een laag opleidingsniveau, die een niet-erkende opleiding volgden of tot een minderheidsgroep behoren.  


Wij willen blijven inzetten op integratie, streven naar een diversiteit aan profielen en strijden tegen elke vorm van discriminatie. Wij bieden opleidingstrajecten aan om nieuwe competenties te verwerven, professionele integratie en persoonlijke ontplooiing te bevorderen. 

Wij verbinden ons ertoe om
de impact van de werven op het milieu, de gebruikers en de omwonenden te beperken  

Een werf is per definitie een plaats met activiteiten die een impact hebben op het milieu, de gebruikers en de omwonenden. Samen met de opdrachtgevers en de verschillende betrokken partijen denken we na over manieren om de impact van de werven op de omgeving zoveel mogelijk te beperken.  


Wij staan aan de zijde van de opdrachtgever en schenken bijzondere aandacht aan de communicatie met bij de werven betrokken partijen, zoals gebruikers en buurtbewoners. Voorafgaande informatie is hierbij cruciaal. Zo kan men de mensen die mogelijk getroffen worden op de hoogte brengen van elke stap van de werf en hen geruststellen over eventuele incidenten. Het is ten slotte ook een uniek moment om te wijzen op de veiligheidsvoorschriften in de buurt van de werken. 

Wij verbinden ons ertoe om
de lokale economie
en tewerkstelling te bevorderen

19.000 mannen en vrouwen vormen samen de kracht en rijkdom van onze ondernemingen in België.  


Onze sector is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en bouwt sterke samenwerkingsverbanden uit met de lokale ondernemingen, de Belgische universiteiten en de scholen voor beroepsopleidingen. Het onthaal van stagiairs en mensen in opleiding is hierbij van doorslaggevend belang. Het is een sleutelmoment om mensen aan te moedigen en te motiveren om in onze sector een carrière uit te bouwen. 
 

aWij blijven ook pleiten om de strijd tegen fraude en sociale dumping op te voeren, en voor overheidsinvesteringen in performante infrastructuur. Elke geïnvesteerde euro in openbare werken, levert naar schatting ruim het dubbele op voor de lokale economie.    

DUURZAAM

INNOVEREN

 

Onze grote bouwondernemingen bouwen performante en kwalitatieve infrastructuur, die ten dienste staat van iedereen. Naast de planning van de investeringen en de meerjaarlijkse onderhoudswerkzaamheden die de opdrachtgevers moeten opstellen, staan wij achter de het gebruik van nieuwe methodes inzake duurzaam ontwerpen en innoveren.

Zo verbinden wij ons er in het bijzonder toe om het duurzaam ontwerpen van projecten te bevorderen, evenals het gebruik van materialen met een betere milieuprestatie, het voeren van een beleid met de focus op afvalbeheer en duurzame energiebesparing, en het blijven investeren in R&D en digitale technologie.

Wij verbinden ons ertoe om
het duurzaam ontwerpen van projecten en het gebruik van materialen met een betere milieuprestatie te bevorderen 

Wij kunnen een bijdrage leveren aan de versnelde energietransitie van gebouwen door het duurzaam ontwerpen van projecten te bevorderen en energiemanagementtechnologie te integreren. 


Duurzame ontwikkeling begint namelijk bij het ontwerpen en plannen van nieuwe werven. Wij sensibiliseren de opdrachtgevers om de milieu-impact van hun projecten te integreren in de bestekken. Alles moet van in de beginfase bekeken worden om de milieu-impact en het energieverbruik van werven te beperken: transport, machines, afval... 

A.
B.
Wij verbinden ons ertoe om een beleid te voeren met de focus op afvalbeheer en duurzame energiebesparing 

Bouwen vraagt de inzet van heel wat middelen. Nu de grondstoffen schaarser worden, moeten we meer dan ooit waken over de beschikbare middelen en duurzame activiteiten ontwikkelen. 


Daarom geven we de voorkeur aan korte ketens en ontwikkelen we onze activiteiten vanuit het idee van een kringloopeconomie. Wij zetten in op een beleid rond recyclage en hergebruik van werfafval en stimuleren onze medewerkers om hieraan mee te werken. 

Wij verbinden ons ertoe om
te blijven investeren in R&D en de ontwikkeling van digitale technologie

Om de vele economische, maatschappelijke en milieu-uitdagingen aan te gaan, zetten onze ondernemingen nieuwe technieken en technologieën in.


Dankzij de investeringen en de integratie ervan in onze procedés, winnen onze bouwprojecten aan productiviteit, kwaliteit en snelheid.  

C.